Aktuellt‎ > ‎

Föreningsstämma

skickad 23 apr. 2013 04:32 av Okänd användare
Tid: Måndagen den 6 maj 2013 kl. 18.30
Plats: Matsalen i Prolympiaskolan, f.d. Tomteskolan, Tomtegränd 7-11

Föreningen bjuder på kaffe och bröd.

Dagordning
1. Mötets öppnande och upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
2. Val av ordförande vid stämman
3. Anmälan om ordförandes val av sekreterare vid stämman
4. Fastställande av dagordning
5. Val av två protokolljusterare jämte ordföranden justera protokollet
6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
10. Fråga om årets resultat
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fråga om arvoden
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisor och suppleant
15. Val av valberedning
16. Inkomna motioner (inga motioner har inkommit)
17. Mötets avslutande

Efter stämman kommer styrelsen att hålla en kort information angående kollektivt avtal för TV samt eventuell kollektiv bredbandsanslutning.

Välkomna!
Comments