A till Ö för medlemmar

Andrahandsuthyrning 
Uthyrning i andra hand av hela lägenheten. Andrahandsuthyrning kräver tillstånd från styrelsen och ansökan skall vara skriftlig. Den som hyr din lägenhet blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. 

Anslagstavlor
Anslagstavlorna i entréerna är avsedda för föreningen och dess medlemmar. Klister eller klisterremsor får ej användas på anslagstavlorna. Annonsering från utomstående plockas ned av fastighetsskötaren/styrelsen.  

Avflyttningsbesiktning
Vid avflyttning/försäljning av lägenhet anmäla detta till vår förvaltare som kommer att utföra en avflyttningsbesiktning på uppdrag och bekostad av föreningen. För att säkerställa att besiktning genomförs informeras boende och eventuell mäklare om att köparen inte kommer att antas som medlem innan ett besiktningsprotokoll kan uppvisas.

Barnvagnar
Av brandsäkerhetsskäl får inte barnvagnar, pulkor eller dyl. ställas i trapphusen. Inte heller får dörrmattor finnas i trapphusen, såväl av brandskyddsskäl som för att underlätta städningen Brandmyndigheten kräver att utrymningsvägarna hålls fria.

Balkonger
För mer information och pris gällande inglasning kontakta Ryds Glas/NMT, telefon 070-276 12 61
OBS Andra inglasningslösningar är inte tillåtna.

Vill du måla taket på balkongen? Använd denna färgkod:
Kulör: NCS S 0502-Y
Produkt: puts täckfärg
Var noga med tvätt innan. Färgen ska strykas på två gånger.

Brandskydd
Medlem ansvarar för att fungerande brandvarnare finns i lägenheten. Rökning och användande av öppen eld är förbjudet i källare liksom i alla gemensamma utrymmen . Inga brandfarliga eller explosiva ämnen får förvaras i källare. Källargångar, liksom trapphus, skall hållas fria från alla slags föremål.

Bredband
Fastigheten är ansluten till Internet med Bredbandsbolaget som operatör. Varje lägenhet är ansluten via ett Ethernet-nätverk med en överföringshastighet på maximala 100 Mbit/s. Fastigheten är ansluten till Bredbandsbolagets stomnät med 1 000 Mbit/s. Uttag finns i samtliga lägenheter. Medlem som önskar teckna ett Internetabonnemang kan antingen aktivera sitt uttag online under adressen www.bredbandsbolaget.se eller kontakta Bredbandsbolagets kundtjänst. Hit vänder man sig också vid fel på anslutningen.

Om du vill flytta på ett uttag i lägenheten eller installera fler kan du kontakta Bredbandsbolaget eller något fristående nätverksinstallationsföretag. Se dock till att begära att installationen sker med så kallad kategori 6-kabel (eller bättre), som är uppgraderingsbar till 1 000 Mbit/s. Detta eftersom vi med tiden högst sannolikt kommer att uppgradera våra anslutningar till en högre hastighet. 

Det går även att använda Com Hem via antennuttaget eller valfri leverantör via telejack.

Buller och andra störningar
I dag arbetar vi och är lediga på ett helt annat sätt än tidigare. Det innebär att buller och annat störande ljud kan vara påfrestande även under dagtid. Vi renoverar och bygger om våra lägenheter i mycket större omfattning än tidigare vilket medför mycket störande ljud. Vi måste alla vara medvetna om detta och begränsa störningar så långt det är möjligt. Visa hänsyn! Informera de närmaste grannarna om du tänker ha en större tillställning eller göra störande arbeten. Upplever du störningar av något slag, t.ex. nedskräpning, bör du i första hand vända dig till någon i styrelsen. Om du finner anledning att sätta upp ett eget anslag om detta så är föreningens policy att du måste ange ditt namn, eftersom anonyma meddelanden oftast upplevs negativt och får motsatt effekt. 
Arbeten som kan störa grannar, t ex bilning, borrning eller att spika får endast utföras måndag - torsdag kl. 07.00 - 20.00, fredag 07.00 - 16.00, lördag - söndag samt helgdag 09.00 - 16.00.d

Cyklar
Cyklar får av de säkerhetsskäl som stadens brandförsvar och vårt försäkringsbolag anvisar inte placeras i trapphus och entréer (se också Brandskydd). Cyklar förvaras i cykelrum, i cykelställ utanför port eller i den boendes eget källarförråd.
 
Elavtal
Medlem tecknar eget avtal med valfri leverantör. Medlem behöver även anmäla till Sundsvall Energi som är nätägare.

Ekonomisk förvaltning
Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Castor. Telefonnummer 060-12 80 00.

Entréer och trapphus
Dörrmattor får inte läggas ut i trapphusen. Brandskyddsbestämmelserna kräver att entréer och trapphus hålls helt fria från lösa föremål som kan brinna, hindra en utrymning eller försvåra räddningsinsatser. (Se också Brandskydd.)
Dörrar till trapphus och källare skall alltid hållas låsta. Kontrollera vid passage att låset verkligen går igen.

Fastighetsskötsel
Sköts av Castor. Telefonnummer 060-12 80 00.

Felanmälan
Felanmälan avseende fel i fastigheten görs till Castor på telefon 060-12 80 00, eller på www.castor.se och välj felanmälan. Felanmälan per telefon håller öppet mån-fre 08:00-16:30.
Vid behov av brådskande, akut, service som ej kan anstå till angivna tider, t ex vattenskada eller liknande, skall jouren kontaktas. Telefonnumret till jouren finns på anslagstavlan i entréerna.

Fågelmatning
Fåglar och andra vilda djur får inte matas så att nedsmutsning eller sanitär olägenhet uppstår. Tänk på att allt ätbart som läggs ut kan dra till sig råttor.

Föreningsarbete
Denna förening är en bostadsrättsförening vars driftsform bygger på engagemang och ansvarstagande från medlemmarna. För att vi skall få ett trivsamt och kostnadseffektivt boende är det viktigt att alla medlemmar håller sig informerade om föreningens angelägenheter och gärna deltar i föreningens arbete. Detta kan ske t.ex. genom att ta del av anslag i trapphus, besöka föreningens hemsida, delta på årstämman, ställa upp för inval i styrelsen eller delta i någon av styrelsens arbetsgrupper.

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen under våren, vanligen i april/maj. Motioner lämnas till styrelsen senast den första februari samma år. Extra föreningsstämma äger rum efter behov. Kallelse till stämma sker genom anslag i trapphusen och genom utskick.

Föreningsstyrelse
Föreningens styrelse sammanträder normalt en gång i månaden med uppehåll under sommaren. Vilka som ingår i styrelsen anges på anslagstavla i entréerna.

Försäkringar
Föreningen har gemensamt tecknat bostadsrättillägg i Länsförsäkringar. Medlemmen tecknar själv sin hemförsäkring.

Förvaltning
Ekonomisk och teknisk förvaltning sköts av Castor. Telefonnummer 060-12 80 00.

Hänsyn
Föreningen har medlemmar i alla åldrar och med olika levnadsbetingelser. För att alla skall ha ett trivsamt boende måste vi ta hänsyn till varandra. Det som utgör ett återkommande problem är störande ljud nattetid. Det som är en glad fest för den ene kan vara en utebliven nattsömn inför nästa dag för den andre. Meddela grannarna när en fest förväntas bli ljudlig och iakttag vederbörlig hänsyn (se också Störande ljud).

Hobbyrum
På Tallrotsgatan 8 finns ett hobbyrum för medlemmar i föreningen.

Kabel-TV
Föreningen anlitar Com Hem AB som tillhandahåller ett grundutbud. KabelTV-avgiften för dessa kanaler ingår i månadsavgiften till föreningen. Dessutom kan man genom Com Hem skaffa sig tillgång till fler kanaler om man hyr en s.k. dekoder. För mer information kontakta Com Hems kundtjänst. 

Källare
Brandskyddsbestämmelserna kräver att gångar och trappor i källare hålls helt fria från föremål som kan hindra en utrymning eller försvåra räddningsinsatser.
I husen finns ett källarförråd till varje lägenhet.

Köksfläktar
Medlemmar som så önskar kan installera utsugsfläkt i sitt kök. Det är dock viktigt att rätt sorts fläkt installeras. Se föreningens ordningsföreskrifter.
Vid osäkerhet, kontakta Castor.

Medlemsinformation
Medlemsinformation sker huvudsakligen genom följande kanaler:
anslagstavlor i entréer som ger aktuell förteckning över styrelse, förvaltare, jourfirmor m.m, informationsblad, enskilt genom styrelsens medlemmar, förvaltaren och fastighetsskötaren från Castor och på föreningens hemsida brf-tallkronan.se

Organisationsnummer
Brf Tallkronans organisationsnummer är 789200-1566.

Ombyggnader
Se föreningens stadgar och ordningsregler.

Parkeringsplatser och garage
Föreningen har 21 garage och 94 parkeringsplatser med motorvärmaruttag. Till dessa finns separat kölista som administreras av Castor, telefonnummer 060-12 80 00. 

Porttelefon

Föreningen har porttelefon, vid nyinflyttning eller ändring av telefonnummer meddelas KEHAB på e-post adressen order@kehab.se  eller

på telefon 060-61 44 81.  Vid ändring av telefonnummer debiteras medlemmen en avgift från KEHAB. Ytterdörren kan öppnas med

nyckelbrickor som skall överlämnas vid lägenhetsöverlåtelse. När du vill släppa in någon som ringer på porttelefonen trycker du på siffran '5' på din telefon.


Samägande av lägenhet
Flera personer kan gemensamt äga en lägenhet. Alla delägare måste dock vara medlemmar i föreningen. Vid deklaration tas samägda lägenheter upp till värdet av andelen.

Sopnedkast
Sopnedkast finns i trapphusen och där får endast hushållssopor slängas. Tidningar/Papper/Plast/Glas/ osv sorteras och slängs i sopsorteringsstationen som finns på grusplanen mellan alla huskroppar. Även matavfall källsorteras i bruna påsar som läggs i därför avsett kärl vid återvinningsstationen.

Städning
Mattpiskning får endast ske på mattställningarna som finns vid vissa hus. Sängkläder, mattor etc. får inte skakas från balkonger och fönster. Det är inte tillåtet att lägga dörrmattor utanför lägenhetsdörrarna av brandsäkerhetsskäl och för att trappstädningen ska underlättas.

Tillträde till lägenhet
Föreningens stadgar ger föreningen rätt att få tillträde till lägenheten för att göra reparation och underhåll. Normalt aviseras detta skriftligen i förväg. De som inte vistas i sin lägenhet under en längre tid bör meddela tillfällig adress och tillfälligt telefonnummer till vår förvaltare Castor för nödvändiga kontakter. 

Tvättmaskiner
Egna tvättmaskiner bör kopplas in i badrummet, inte i köket eller något annat utrymme. Tätskikt som skyddar om läckage uppstår finns endast i badrummet. Föreningen tar inte något ansvar för vattenskador som orsakas av tvättmaskiner i lägenheterna.

Tvättstugor
För vår gemensamma trivsel är det viktigt att vi alla följer de ordningsregler som finns. Som exempel kan nämnas vikten av att inte lämna kvar tvätt.

Värme i lägenheterna
Värmen tillförs lägenheterna med ett vattenburet system. Värmeelementen (radiatorerna) regleras med termostatventiler. Lägenhetens radiatorer och termostater bör inte stängas in med möbler eller gardiner, eftersom detta kan försämra uppvärmningseffekten

Årsmöte
Årsmöte (föreningsstämma) hålls före juni månads utgång. Till stämman kan medlemmarna lämna förslag på olika åtgärder, sk motioner. Dessa skall lämnas senast första februari, de behandlas då av styrelsen som avger ett förslag till beslut. På stämman beslutar närvarande medlemmar eller ombud i de frågor som framläggs av medlem eller av styrelsen. Årsredovisningen delas ut i samband med kallelsen till årsmötet. 

Comments