A till Ö för medlemmar

Andrahandsuthyrning 
Uthyrning i andra hand av hela lägenheten. Andrahandsuthyrning kräver tillstånd från styrelsen och ansökan skall vara skriftlig. Den som hyr din lägenhet blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Ansökan om andrahandsuthyrning administreras av vår förvaltare Nisses Förvaltnings AB.

Anslagstavlor
Anslagstavlorna i entréerna är avsedda för föreningen. Annonsering från utomstående plockas ned av fastighetsskötaren/styrelsen.  

Avflyttningsbesiktning
Vid avflyttning/försäljning av lägenhet, anmäl detta till vår förvaltare som kommer att utföra en avflyttningsbesiktning på uppdrag och bekostad av föreningen. För att säkerställa att besiktning genomförs informeras boende och eventuell mäklare om att köparen inte kommer att antas som medlem innan ett besiktningsprotokoll kan uppvisas.

Barnvagnar
Av brandsäkerhetsskäl får inte barnvagnar, pulkor eller dyl. ställas i trapphusen. Inte heller får dörrmattor finnas i trapphusen, såväl av brandskyddsskäl som för att underlätta städningen Brandmyndigheten kräver att utrymningsvägarna hålls fria.

Balkonger
Inglasning av balkong bekostas av medlemmen själv. Börja med att ansöka om byggnadslov hos stadsbyggnadskontoret. Kostnaden för detta står medlemmen själv för. Vid tidigare inglasningar har Lindfors Glas i Matfors anlitats. De vet hur det ska göras och hur det måste se ut för att bli godkänt. Du som medlem kan med fördel kontakta dem innan ni söker bygglov för att få en prisindikation samt information om processen.

Vill du måla taket på balkongen? Använd denna färgkod:
Kulör: NCS S 0502-Y
Produkt: puts täckfärg
Var noga med tvätt innan. Färgen ska strykas på två gånger.

Brandskydd
Medlem ansvarar för att fungerande brandvarnare finns i lägenheten. Rökning och användande av öppen eld är förbjudet i källare liksom i alla gemensamma utrymmen . Inga brandfarliga eller explosiva ämnen får förvaras i källare. Källargångar, liksom trapphus, skall hållas fria från alla slags föremål.

Bredband

Brf Tallkronan har tecknat Gruppavtal med Com Hem som innebär Internet 100 Mbit/s och telefoni bas.

Avgiften är 100kr i månaden och är ett tillägg på månadsavgiften för samtliga i Brf Tallkronan. Det är dock inget tvång att använda tjänsterna.

Har du ytterligare detaljerade frågor, vänder du dig till Com Hem. 

Buller
I dag arbetar vi och är lediga på ett helt annat sätt än tidigare. Det innebär att buller och annat störande ljud kan vara påfrestande även under dagtid. Vi renoverar och bygger om våra lägenheter i mycket större omfattning än tidigare vilket medför mycket störande ljud. Vi måste alla vara medvetna om detta och begränsa störningar så långt det är möjligt. Visa hänsyn! Informera dina grannar om du tänker göra störande arbeten. 
Arbeten som kan störa grannar, t ex bilning, borrning eller att spika får endast utföras måndag - torsdag kl. 07.00 - 20.00, fredag 07.00 - 16.00, lördag - söndag samt helgdag 09.00 - 16.00.

Cyklar
Cyklar får av de säkerhetsskäl som stadens brandförsvar och vårt försäkringsbolag anvisar inte placeras i trapphus och entréer (se också Brandskydd). Cyklar förvaras i cykelrum, i cykelställ utanför port eller i den boendes eget källarförråd.
 
Elavtal
Medlem tecknar eget avtal med valfri leverantör. Medlem behöver även anmäla till Sundsvall Energi som är nätägare.

Entréer och trapphus
Dörrmattor får inte läggas ut i trapphusen. Brandskyddsbestämmelserna kräver att entréer och trapphus hålls helt fria från lösa föremål som kan brinna, hindra en utrymning eller försvåra räddningsinsatser. (Se också Brandskydd.)
Dörrar till trapphus och källare skall alltid hållas låsta. Kontrollera vid passage att låset verkligen går igen.

Felanmälan
Felanmälan avseende fel i fastigheten görs till Nisses på telefon 060-12 95 30. Felanmälan per telefon håller öppet mån-fre 08:00-16:00.
Vid behov av brådskande, akut, service som ej kan anstå till angivna tider, t ex vattenskada eller liknande, skall jouren kontaktas på telefon 060-12 95 30 och tryck 4.

Fågelmatning
Fåglar och andra vilda djur får inte matas så att nedsmutsning eller sanitär olägenhet uppstår. Tänk på att allt ätbart som läggs ut kan dra till sig råttor.

Föreningsarbete
Denna förening är en bostadsrättsförening vars driftsform bygger på engagemang och ansvarstagande från medlemmarna. För att vi skall få ett trivsamt och kostnadseffektivt boende är det viktigt att alla medlemmar håller sig informerade om föreningens angelägenheter och gärna deltar i föreningens arbete. Detta kan ske t.ex. genom att ta del av anslag i trapphus, besöka föreningens hemsida, delta på årsstämman, ställa upp för inval i styrelsen eller delta i någon av styrelsens arbetsgrupper.

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen under våren, vanligen i april/maj. Motioner lämnas till styrelsen senast den första februari samma år. Extra föreningsstämma äger rum efter behov. Kallelse till stämma sker genom utskick. 
Årsredovisningen delas ut i samband med kallelsen till årsmötet. 

Föreningsstyrelse
Föreningens styrelse sammanträder normalt en gång i månaden med uppehåll under sommaren. Vilka som ingår i styrelsen anges på anslagstavla i entréerna samt under fliken kontakt högst upp på sidan.

Försäkringar
Föreningen har gemensamt tecknat bostadsrättstillägg i Dina Försäkringar. Medlemmen tecknar själv sin hemförsäkring.

Hänsyn
Föreningen har medlemmar i alla åldrar och med olika levnadsbetingelser. För att alla skall ha ett trivsamt boende måste vi ta hänsyn till varandra. Det som utgör ett återkommande problem är störande ljud nattetid. Det som är en glad fest för den ene kan vara en utebliven nattsömn inför nästa dag för den andre. Meddela grannarna när en fest förväntas bli ljudlig och iakttag vederbörlig hänsyn. 
Informera grannarna om du tänker ha en tillställning

Hobbyrum
På Tallrotsgatan 8 finns ett hobbyrum för medlemmar i föreningen.

Kabel-TV
Föreningen anlitar Com Hem AB som tillhandahåller ett grundutbud. KabelTV-avgiften för dessa är ett obligatoriskt tillägg på fakturan för månadsavgiften till föreningen. Dessutom kan man genom Com Hem skaffa sig tillgång till fler kanaler. För mer information kontakta Com Hems kundtjänst. 

Källare
Brandskyddsbestämmelserna kräver att gångar och trappor i källare hålls helt fria från föremål som kan hindra en utrymning eller försvåra räddningsinsatser.
I husen finns ett källarförråd till varje lägenhet.

Köksfläktar
Medlemmar som så önskar kan installera utsugsfläkt i sitt kök. Det är dock viktigt att rätt sorts fläkt installeras. Se föreningens ordningsföreskrifter.
Vid osäkerhet, kontakta Nisses.

Medlemsinformation
Medlemsinformation sker huvudsakligen genom följande kanaler:
Anslagstavlor i entréer, informationsblad, hemsidan, styrelsen och via förvaltaren.

Organisationsnummer
Brf Tallkronans organisationsnummer är 789200-1566.

Ombyggnader
Se föreningens stadgar och ordningsregler.

Parkeringsbevakning
Drakstaden Parkering utför bevakning mot felparkerade fordon inom området. Detta för att öka framkomligheten då det råder ett allmänt parkeringsförbud inom området förutom på skyltade förhyrda platser. Har ni besökande hänvisas dessa att parkera längs gatan där det råder datumparkering. Att ställa sig utanför en entré för lastning och lossning är dock tillåtet under kortare perioder. Behöver du stå längre beviljas tillfälliga tillstånd via telefon 060-607 96 70. Vid frågor gällande parkeringsregler kontakta Drakstaden Parkering på telefonnummer 060-607 96 70.

Parkeringsplatser och garage
Föreningen har 21 garage och 94 parkeringsplatser med motorvärmaruttag. Till dessa finns separat kölista som administreras av Nisses, telefonnummer 060-12 95 30.

Porttelefon

Föreningen har porttelefon, vid nyinflyttning eller ändring av telefonnummer meddelas KEHAB på e-post adressen order@kehab.se  eller

på telefon 060-61 44 81.  Vid ändring av telefonnummer debiteras medlemmen en avgift från KEHAB. Ytterdörren kan öppnas med

nyckelbrickor som skall överlämnas vid lägenhetsöverlåtelse. När du vill släppa in någon som ringer på porttelefonen trycker du på siffran '5' på din telefon.


Postadress
Föreningens postadress är

Brf Tallkronan
c/o Nisses Förvaltnings AB
Box 9010
850 09 SUNDSVALL

Samägande av lägenhet
Flera personer kan gemensamt äga en lägenhet. Alla delägare måste dock vara medlemmar i föreningen. 

Sophantering/Källortering
Hushållssopor, tidningar, papper, plast, glas och matavfall sorteras och slängs vid återvinningsstationen som finns på grusplanen mellan alla huskroppar. 

Städning
Mattpiskning får endast ske på mattställningarna som finns vid vissa hus. Sängkläder, mattor etc. får inte skakas från balkonger och fönster. 

Störningar
I första hand kontakta den som stör dig och påtala problemet. Hjälper inte detta upprätta en störningsanmälan som finns under fliken blanketter högst upp på sidan. Du och minst en granne till behöver fylla i den och skicka den till vår förvaltare Nisses för att styrelsen via förvaltaren ska kunna agera. Vid akut störning där problemet inte har löst sig trots att du har påtalat det ring 060-12 95 30.

Tillträde till lägenhet
Föreningens stadgar ger föreningen rätt att få tillträde till lägenheten för att göra reparation och underhåll. Normalt aviseras detta skriftligen i förväg. De som inte vistas i sin lägenhet under en längre tid bör meddela tillfällig adress och tillfälligt telefonnummer till vår förvaltare Nisses för nödvändiga kontakter. 

Tvättmaskiner
Egna tvättmaskiner ska kopplas in i badrummet, inte i köket eller något annat utrymme. 

Tvättstugor
För vår gemensamma trivsel är det viktigt att vi alla följer de ordningsregler som finns uppsatta vid tvättstugorna.

Värme i lägenheterna
Värmen tillförs lägenheterna med ett vattenburet system. Värmeelementen (radiatorerna) regleras med termostatventiler. Lägenhetens radiatorer och termostater bör inte stängas in med möbler eller gardiner, eftersom detta kan försämra uppvärmningseffekten

Comments